Polish Belarusian Czech Dutch English Estonian French German Hungarian Irish Italian Latvian Lithuanian Portuguese Russian Spanish Swedish Ukrainian

Email

Kategoria: Rozmowy o targach 20.10.2008

Sposób na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej

Rozmowa z Anną Szcześniak – Dyrektorem ds. Strategii i Programów w Instytucie Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, członkiem Komisji Ogólnopolskiej konkursu „Gmina Fair Play”.

Zgodnie z najnowszym raportem Ernst&Young, Polska zajmuje bardzo wysokie, miejsce pod względem atrakcyjności dla zagranicznych inwestorów. Czemu zawdzięczamy ten sukces?

Na atrakcyjność inwestycyjną kraju składa się wiele istotnych czynników. W przypadku Polski niewątpliwym atutem jest: położenie geograficzne oraz wynikające z niego możliwości łączenia gospodarczego krajów Europy Zachodniej z krajami wschodnimi. Jesteśmy też niezwykle chłonnym rynkiem zbytu, o czym przesądza fakt dużej liczby potencjalnych konsumentów. Z kolei stale rosnący odsetek osób z wyższym wykształceniem oraz dynamicznie rozwijająca się gospodarka, stają się mocną kartą przetargową na polu przyciągania nowych inwestycji. Należy jednak pamiętać o tym, że inwestorzy analizując ryzyko związane z podjęciem działań inwestycyjnych w jakimś kraju, biorą pod uwagę kilka innych, równie ważnych, czynników. Są to między innymi: stabilność polityczna, koszty związane z eksportem produktów lub usług oraz to jak wysokie będą koszty produkcji. Z naszych doświadczeń wynika, że obok tych wszystkich zalet inwestycyjnych występujących w Polsce, równie istotną rolę odgrywa jeszcze jeden element - inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na tzw. przyjazną administrację. Zauważamy jako organizatorzy konkursu „Gmina Fair Play”, że liczba świadomych tego faktu samorządów stale rośnie. O tym, że gmina jest atrakcyjna dla inwestora świadczy wiele różnych czynników. Obok istotnego elementu jakim niewątpliwie jest usytuowanie geograficzne gminy, niezwykle ważny jest zakres jej oferty inwestycyjnej wraz z dostępną infrastrukturą lokalną, kwalifikacje pracowników gminy w zakresie obsługi inwestorów oraz szybkość obsługi inwestora. Istotna jest również trafność i prawidłowość podejmowanych decyzji administracyjnych oraz terminowość w zakresie dotrzymywania zobowiązań. Ważne jest również to, czy gmina może zaproponować inwestorowi korzystne rozwiązania w celu oszczędzenia jego kosztów i czasu. Sądzę, że zajęcie tak wysokiego miejsca w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej nie byłoby możliwe bez nowoczesnych, nastawionych na rozwój samorządów.


Czy takie właśnie są „Gminy Fair Play”?

Konkurs nagradza gminy, które oprócz tego, że kierują się w swych działaniach szeroko pojętymi zasadami etyki, stwarzają również jak najlepsze warunki zarówno dla małych jak i dużych przedsięwzięć inwestycyjnych na swym terenie. „Gminy Fair Play” to samorządy posiadające bogatą ofertę inwestycyjną z zapewnionym dostępem do infrastruktury technicznej. Inwestor może być pewny, że spotka w tych gminach sprawną i kompetentną obsługę. W przypadku pojawienia się problemów w trakcie procesu inwestycyjnego inwestor może liczyć na szybką pomoc odpowiednio wykwalifikowanych pracowników urzędu – nie jest pozostawiany bez opieki.

Ile jest takich gmin w Polce?

Do udziału w pięciu dotychczasowych edycjach konkursu „Gmina Fair Play” zgłosiło się 321 gmin, z których 269 przeszło pozytywnie weryfikację i otrzymało tytuł i certyfikat. Tylko w tym roku chęć wzięcia udziału w konkursie wyraziło 160 gmin z całej Polski.

Kiedy powstał konkurs? Skąd pomysł?

I edycja konkursu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, odbyła się w 2002 roku. Sama idea powstała między innymi dzięki wieloletnim kontaktom z Laureatami siostrzanego Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Doświadczenie to pozwoliło na postawienie tezy, że skoro istnieją etyczne i rzetelne, a więc godne zaufania i naśladowania przedsiębiorstwa, to istnieją także wzorcowe gminy promujące zrównoważony rozwój, korzystny zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla biznesu. Przedsiębiorcy, z którymi współpracowaliśmy skierowali naszą uwagę na potrzebę weryfikacji działań samorządów lokalnych, które nie tylko organizują codzienność swoich mieszkańców oraz przedsiębiorców, ale także kreują swój wizerunek, który może zachęcać do aktywności na ich terenie potencjalnych inwestorów.

Czy trwająca, VI edycja różni się w sposób zasadniczy od poprzednich?

Tegoroczna, VI edycja konkursu prowadzona jest na zasadach zbliżonych do poprzednich edycji. Jedną z ważniejszych modyfikacji, której dokonaliśmy, jest wprowadzenie nowej, piątej kategorii konkursowej: dużych miast. Myślimy, że takie zróżnicowanie pozwoli na dostrzeżenie osiągnięć wszystkich samorządów, także tych, których działania na rzecz przyciągania nowych inwestycji wsparte są mniejszymi budżetami. Warto wspomnieć również, że 1. pilotażowa edycja konkursu miała nieco inny charakter. W odróżnieniu bowiem od kolejnych edycji, prowadzonych na terenie całej Polski, objęła swym zasięgiem jedynie 5 województw Polski północno-zachodniej. Wzięły w niej udział 44 gminy, z których 34 spełniły wymogi konkursu i tym samym otrzymały tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play”.

Jakie samorządy mogą wziąć udział w konkursie – do kogo jest skierowany?

Konkurs „Gmina Fair Play” jest inicjatywą skierowaną do wszystkich gmin, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Do konkursu mogą się zgłaszać samorządy, niezależnie od ich wielkości czy liczby mieszkańców. Konkurs i program certyfikacyjny jest prowadzony w pięciu kategoriach: gmin wiejskich, miasteczek i małych miast, średnich miast, dużych miast oraz w kategorii gmin turystycznych. By gmina mogła wziąć udział w konkursie musi zaświadczyć, że na jej terenie w ciągu minionego roku były realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne oraz, że posiadała ona prawo do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji przez cały rok czyli nie ulegało ono zawieszeniu w trakcie roku kalendarzowego.

Na co może liczyć gmina, legitymująca się tytułem i certyfikatem „Gmina Fair Play”

Laureaci konkursu „Gmina Fair Play” mogą liczyć na promocję i możliwość zaprezentowania własnych dokonań oraz planów na szerszym forum publicznym. Jak zaobserwowaliśmy, tytuł jest dla samorządów swoistą mobilizacją do przeprowadzenia samooceny w wielu dziedzinach. Udział w konkursie jest doskonałą okazją do wymiany informacji, doświadczeń oraz nawiązania współpracy i kontaktów z innymi samorządami, które osiągają sukcesy na polu przyciągania inwestorów, a także z przedsiębiorcami-laureatami programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Dzięki udziałowi w konkursie, na podstawie badania losowo wybranych inwestorów gminy mają możliwość zapoznania się z ich opinią. Ponadto udział w konkursie daje samorządom możliwość wprowadzenia zmian w procedurach i organizacji obsługi inwestorów na podstawie tzw. analizy benchmarkingowej, czyli poznaniu własnej pozycji w stosunku do innych gmin. To właśnie raport benchmarkingowy wskazuje jak usprawnić obsługę inwestorów i jak stworzyć jeszcze lepsze warunki do inwestowania w gminie.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała Agnieszka Matczyńska
lipiec 2007


Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Tygi.pl - informacje, ciekawostki, porady