Polish Belarusian Czech Dutch English Estonian French German Hungarian Irish Italian Latvian Lithuanian Portuguese Russian Spanish Swedish Ukrainian

Email

Tagi: ECDDP | finanse | podatki | VAT Kategoria: Dla wystawców | Strona główna 05.01.2011 Janusz Stajniak ECDDP

Jak ustalić w 2011 roku kraj opodatkowania VAT usług związanych z targami i wystawami

podatkiPocząwszy od 1 stycznia 2011 roku wszedł w życie art. 28g ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT), zgodnie z którym dojdzie do zmian w zakresie określania miejsca świadczenia (kraju opodatkowania) usług związanych z targami i wystawami.

Należy bowiem mieć na uwadze, że do 31 grudnia 2010 r. obowiązywał w tym zakresie przepis przejściowy, który ma inny zakres, niż art. 28g ustawy o VAT.

Do dnia 31 grudnia 2010 r. w przypadku świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone. Tym samym, do końca 2010 r. nie miał znaczenia dla tego typu świadczeń status usługodawcy czy też usługobiorcy.

Bez znaczenia pozostaje, czy świadczenie to jest wykonywane na rzecz podatnika w rozumieniu ustawy o VAT, czy nie oraz kwestia czy mamy do czynienia ze sprzedażą biletów czy też z np. wykupem miejsca targowego.

Krajem opodatkowania usług związanych z targami i wystawami jako "usługami podobnymi" do usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, edukacji, rozrywki, jest do końca 2010 r. kraj, w którym dana usługa jest faktycznie wykonywana.

Co się zmienia?

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług art. 28g ustawy o VAT obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.

Przewidziano w nim, że:

  • krajem opodatkowania usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika jest kraj, w którym te imprezy faktycznie się odbywają,
  • krajem opodatkowania usług z dziedziny kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest kraj, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana.

W zależności zatem od tego z jakim rodzajem świadczenia będziemy mieli do czynienia oraz jaki status będzie miał usługobiorca (tzn. czy będzie podatnikiem czy nie), kraj opodatkowania usług związanych z targami bądź wystawami w 2011 roku będzie się kształtowało następująco:

  1. krajem opodatkowania usług wstępu na targi, wystawy oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, zakupionych przez podatnika, będzie kraj, w którym imprezy te faktycznie się odbywają;
  2. krajem opodatkowania usług wstępu na targi, wystawy oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, zakupionych przez podmiot nie będący podatnikiem, będzie kraj, w którym sprzedawca posiada siedzibę;
  3. miejsce świadczenia usług z dziedziny targów i wystaw (z wyjątkiem usługi wstępu na tego typu imprezę) zakupionych przez podatnika powinno zostać ustalone na zasadach ogólnych, zgodnie z art 28b ustawy o VAT. W efekcie, co do zasady tego typu usługa będzie opodatkowana w miejscu, w którym usługobiorca ma siedzibę;
  4. miejscem opodatkowania usług z dziedziny targów i wystaw (z wyjątkiem usługi wstępu na tego typu imprezę) świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami będzie miejsce, w którym ta działalność będzie faktycznie wykonywana.

Przykład

Firma Alfa z siedzibą w Polsce w 2011 r. będzie dokonywała sprzedaży biletów wstępu na wystawy motoryzacyjne. Bilety będą dystrybuowane zarówno wśród osób fizycznych niebędących podatnikami jak i wśród podatników. Wystawy motoryzacyjne będą odbywać się na terenie Niemiec.

W odniesieniu do usług sprzedaży biletów na rzecz osób niebędących podatnikami, z braku szczególnej regulacji zastosowanie znajdzie zasada ogólna, która stanowi, w art. 28c ust. 1 ustawy o VAT, że miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest co do zasady miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania. A zatem przedmiotowa usługa wstępu na wystawy świadczone na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami w 2011 r. będzie opodatkowana przez firmę Alfa w państwie jej siedziby (tj. w Polsce).

Odmiennie będzie wyglądała kwestia opodatkowanie usługi sprzedaży biletów wstępu podmiotom będącym podatnikami. Miejscem opodatkowania nie będzie już Polska, ale kraj, w którym wystawa będzie faktycznie się odbywała. Ponieważ wystawy motoryzacyjne będą miały miejsce poza terytorium Polski, dla firmy Alfa będzie oznaczało to konieczność zarejestrowania się dla celów podatku od wartości dodanej w Niemczech jako państwie świadczenia usługi. Jeżeli bowiem podatnik wyświadczy usługę, której miejscem opodatkowania będzie terytorium innego państwa, to właśnie w tym państwie podatnik, co do zasady, ma obowiązek rozliczyć podatek VAT przy zastosowaniu właściwych stawek podatku oraz regulacji obowiązujących w danym państwie.

Wyjątek zaistnieje, jeżeli przepisy danego państwa członkowskiego (tu: Niemiec) będą przewidywały możliwość rozliczenia podatku VAT przez beneficjenta usługi, wówczas to nabywca rozliczy podatek jako usługobiorca usług świadczonych przez podatnika nieposiadającego siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium danego państwa (przy czym powyższa sytuacja będzie miała miejsce tylko wtedy, gdy nabywcą będzie podatnik z terytorium Niemiec).

 

zdjecie: www.sxc.hu


Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Tygi.pl - informacje, ciekawostki, porady